ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Published In: Τελευταία Νέα Created Date: 2015-10-16

Η εταιρεία Lydia Creations προκηρύσσει διαγωνισμό με δώρο την αγαπημένη σας πυτζάμα.

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «Λύδια Ιωαννίδου και Σια Ε.Ε» με έδρα Αρτέμιδος 29, Μοσχάτο, (εφεξής ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

2. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στον όρο 3 κατωτέρω, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι ατομική. Συμμετοχή στη κλήρωση έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

3. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) ο «Διοργανωτής», (β) οι υπάλληλοι του «Διοργανωτή» ή των συγγενών εταιρειών του «Διοργανωτή» και (γ) τα πρόσωπα συγγένειας μέχρι και β' βαθμού με τα ανωτέρω υπό (α) και (β) πρόσωπα και οι σύζυγοι αυτών.

4. Δυνατότητα συμμετοχής στο «Διαγωνισμό» έχουν όσοι, υπό τις προϋποθέσεις των ανωτέρω άρθρων 2 & 3, συμμετάσχουν στη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, στο άρθρο 6. Η συμμετοχή σε αυτόν το «Διαγωνισμό» δεν απαιτεί την αγορά κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας. Δεν παρέχεται αμοιβή στους συμμετέχοντες για μόνη τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

5. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 16/10/2015 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και 26/10/2015 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο «Διοργανωτής» διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο. Ο «Διοργανωτής» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε / οποιουσδήποτε όρο (-ους) εκ των παρόντων ή / και να ματαιώσει τον παρόντα «Διαγωνισμό» αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή / ματαίωση αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο.

6. Για την έγκυρη συμμετοχή στο «Διαγωνισμό», θα πρέπει κάθε συμμετέχων να κάνει:
a. LIKE στη σελίδα της www.facebook.com/LydiaCreationsFashion
b. COMMENT με το link της αγαπημένης σου πυτζάμας
c. SHARE το post του διαγωνισμού
d. Εγγραφή στο newsletter (εντός των ημερών που ορίζεται ο διαγωνισμός

7. Την Δευτέρα 26/10/2015 και μετά από κλήρωση θα προκύψει 1 νικητής. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 30/10/2015. Ο Διοργανωτής θα τον ενημερώνει προσωπικά χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που έδωσε ο διαγωνιζόμενος.
Η Διοργανώτρια κατά την αναζήτηση των νικητών θα ζητεί τα ελάχιστα αναγκαία στοιχεία τους, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον προσδιορισμό των νικητών και την παράδοση των δώρου σε αυτούς. Αν οποιοσδήποτε νικητής/νικήτρια δεν βρεθεί μέσω email που θα έχει συμπληρώσει/δηλώσει στην online φόρμα συμμετοχής, αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του, τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και το δώρο του θα κερδίσει ο πρώτος επιλαχών. Αν ούτε αυτός μπορεί να βρεθεί το δώρο θα κερδίσει ο δεύτερος επιλαχών κ.ο.κ.

8. Το δώρο του νικητή είναι το προϊόν που έχει επιλέξει ο ίδιος και συγκεκριμένα μια πυτζάμα. Το δώρο δεν μεταβιβάζεται. Δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση του δώρου σε μετρητά. Ρητά συμφωνείται ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ανταλλαγής του δώρου.

9. Ρητά δηλώνεται ότι οποιαδήποτε άλλα έξοδα απαιτούνται όπως για παράδειγμα έξοδα για την παραλαβή ή / και απόλαυση του Δώρου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη, επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξολοκλήρου το νικητή. Επίσης, μετά την απονομή του δώρου στο νικητή, ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν να προκύψει σε βάρος των νικητών ή σε βάρος τρίτου από οποιαδήποτε εν γένει αιτία στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ή εξαφορμής του απονεμηθέντος δώρου.

10. Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων συναινεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από το Διοργανωτή ως υπεύθυνου για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από τον ίδιο είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου αυτός διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό του, για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, ήτοι τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τον Διοργανωτή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω.

11. Όσον αφορά στο νικητή του διαγωνισμού, αλλά και κάθε συμμετέχοντα, ο Διοργανωτής δηλώνει και ο νικητής αποδέχεται ότι ο Διοργανωτής θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που θα συλλέξει από τον ίδιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του δώρου. Επίσης, ο Διοργανωτής δηλώνει και ο νικητής αποδέχεται ότι ο Διοργανωτής έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του (όνομα, δηλώσεις ή άλλης φύσης υλικό κτλ.) με σκοπό την με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, κοινωνικών δικτύων κτλ.) προβολή του διαγωνισμού.

12. Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: (α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων του ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του διαγωνιζόμενου ή τρίτου, (β) δεν εμπίπτει στην εξαίρεση του όρου 3 και (γ) είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα ανωτέρω στοιχεία. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώνει ακόμη και εκ των υστέρων συμμετοχή που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Η σχετική απόφαση του Διοργανωτή είναι οριστική και μη αμφισβητήσιμη. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Ο συμμετέχων φέρει την ευθύνη αποζημίωσης σε περίπτωση οποιασδήποτε αξίωσης, αγωγής, απαίτησης ή άλλης διαδικασίας κατά του Διοργανωτή από τρίτους, λόγω παράβασης εκ μέρους του συμμετέχοντος οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτου. Οι συμμετέχοντες πρέπει να διασφαλίζουν ότι η συμμετοχή τους στο πλαίσιο του διαγωνισμού δεν παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων ή την κείμενη νομοθεσία, ισχύοντες κανονισμούς, κώδικες, κανόνες κλπ.

13. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής από τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση και η αποστολή δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου του (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μή κάλυψη διαδικτύου, υπερφόρτωση διαδικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, μη σωστός τρόπος απάντησης) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή / και η λήψη των μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

14. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον διαγωνισμό, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί με τον Διοργανωτή στο Τηλ. 210 9415637.

15. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Tags:

Leave A Comment

Captcha